இயக்குநர் ராம் வெளியிட்ட சந்திராவின் கவிதை நூல் வெளியீட்டுவிழா படங்கள்:கேலரி