ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் பார்த்த சுஹாசினியின் ‘அந்தரம்’ நாட்டிய நிகழ்ச்சி: படங்கள்