அரைத்த மாவையே அரைக்காதீர்கள் : திரைப்படைப்பாளிகளுக்கு இலங்கைப் பத்திரி...

தமிழ் சினிமா உள்ளடக்கத்தில் உயர வேண்டும் : இலங்கைப் பத்திரிகையாளர் ச.சுந்தரதாஸ்   விருப்பம் தெரிவித்தார்! தமிழ் சினிமா உள்ளடக்கத்தில்   உயர வேண்டும் என்று இலங்கைப் பத்திரிகையாளர் ...