பத்து செகண்ட் முத்தம்:தலைப்பை வைத்து மதிப்பிடக் கூடாது!...

புத்தகத்தின் அட்டையை மட்டும் வைத்து, அதை மதிப்பிடக் கூடாது. அதுபோலத்தான் படத்தின் தலைப்பை வைத்தும் மதிப்பிடக் கூடாது. பல்வேறு கோணங்கள் இருக்கும். பத்து செகண்ட் முத்தம் என்ற தலைப்பு நம்மை பலவாறு யோசிக...